preskoči na sadržaj

Osnovna škola-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj- Portole

 > Natječaji
Pregled ili preuzimanje dokumenata Natječaji

Predmet: Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog 29. ožujka 2021. godine

Obavještavamo Vas da je dana 12. travnja 2021. godine na sjednici Školskog odbora u skladu sa čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dana suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Tamarom Štembal, doktorica znanosti za radno mjesto učiteljice kemije na određeno nepuno radno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ravnateljica

Ljubica Puškar

_____________________________________________________________________________________________ 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

Na  osnovi  članka 11. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole  upućuje se:

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Natječaj za radno mjesto učitelja/ice kemije objavljenog na web-stranici Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, 29. ožujka 2021. godine, na razgovor (intervju) koji će se održati

u ponedjeljak 12. travnja 2021. godine, s početkom u 8:00 sati

 u prostorijama Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj - Portole

KANDIDATI  KOJI  ISPUNJAVAJU  UVJETE  NATJEČAJA  BITI  ĆE  OSOBNO OBAVIJEŠTENI PUTEM  ELEKTRONIČKE  POŠTE.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na natječaj ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Radi pridržavanja općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje širenja virusa SARS-CoV-2 na ulazu u Školu kandidatima će biti izmjerena temperatura te su obavezni u Školu doći sa zaštitnom maskom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem iskustva ili osposobljavanja), komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata općom ocjenom od 0 do 10 bodova. Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata je zbroj pojedinačnih procjena svih članova povjerenstva. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole izvješće o provedenom postupku. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole.

Predsjednica Povjerenstva

_____________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica kemije (m/ž) – jedan/na (1) izvršitelj/ica, na nepuno, određeno radno vrijeme - 8 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19 i 75/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom: „Za natječaj“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et chem.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 29.3.2021. DO 6.4.2021.

KLASA: 112-03/21-03/01
URBROJ: 2105-20-01-21-03
Oprtalj, 29. ožujka 2021. godine

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja objavljenih 10. veljače 2021. godine

Obavještavamo Vas da je dana 5. ožujka 2021. godine na sjednici Školskog odbora u skladu sa čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dana suglasnost za sklapanje ugovora o radu za radna mjesta kako slijedi:

Stručni suradnik – pedagog na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 • Lucijana Mirosav, magistra pedagogije

Učitelj informatike na određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 • Saša Runko, magistar kineziologije                              

  Ravnateljica:

  Ljubica Puškar, mag.educ.biol.et chem.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

Na  osnovi  članka 11. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole  upućuje se:

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Natječaje za radno mjesto učitelja/ice informatike i  stručnog suradnika/ce pedagoga objavljene na web-stranici Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, 10. veljače 2021. godine, na razgovor (intervju) koji će se održati

u ponedjeljak 1. ožujka 2021. godine, s početkom u 8:30 sati

 u prostorijama Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj - Portole

KANDIDATI  KOJI  ISPUNJAVAJU  UVJETE  NATJEČAJA  BITI  ĆE  OSOBNO OBAVIJEŠTENI PUTEM  ELEKTRONIČKE  POŠTE.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na natječaj ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Radi pridržavanja općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje širenja virusa SARS-CoV-2 na ulazu u Školu kandidatima će biti izmjerena temperatura te su obavezni u Školu doći sa zaštitnom maskom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem iskustva ili osposobljavanja), komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata općom ocjenom od 0 do 10 bodova. Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata je zbroj pojedinačnih procjena svih članova povjerenstva. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole izvješće o provedenom postupku. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole.

Predsjednica Povjerenstva

_________________________________________________________________________________________________________________________

OBJAVA: 10.2.2021.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. stručni suradnik - pedagog (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19 i 75/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom: „Za natječaj“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et chem.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 10.2.2021. DO 18.2.2021.

KLASA: 112-02/21-03/02
URBROJ: 2105-20-01-21-03
Oprtalj, 10. veljače 2021. godine

________________________________________________________________________________________________________________

OBJAVA: 10.2.2021.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa
 

 1. učitelj/ica informatike (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 12 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19 i 75/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom: „Za natječaj“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

      Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et chem.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 10.2.2021. DO 18.2.2021.

KLASA: 112-02/21-03/01
URBROJ: 2105-20-01-21-03
Oprtalj, 10. veljače 2021. godine

 

__________________________________________________________________________________________________________

25. siječnja 2021. godine

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja objavljenih 28. prosinca 2020. godine

Obavještavamo Vas da je dana 21. siječnja 2021. godine na sjednici Školskog odbora u skladu sa čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dana suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Sandrom Borčić, magistar ekonomije za radno mjesto učitelja matematike i učitelja fizike na određeno puno radno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Ravnateljica

Ljubica Puškar

________________________________________________________________________________________________________________ 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

Na  osnovi  članka 11. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole  upućuje se:

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Natječaje za radno mjesto učitelja/ice matematike i  radno mjesto učitelja/ice fizike objavljeni na web-stranici Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana, 28. prosinca 2020. godine, na razgovor (intervju) koji će se održati

u srijdu 13. siječnja 2021. godine, s početkom u 9:00 sati

 u prostorijama Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj - Portole

KANDIDATI  KOJI  ISPUNJAVAJU  UVJETE  NATJEČAJA  BITI  ĆE  OSOBNO OBAVIJEŠTENI PUTEM  ELEKTRONIČKE  POŠTE.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na natječaj ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem iskustva ili osposobljavanja), komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva procjenjuje kandidata općom ocjenom od 0 do 10 bodova. Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata je zbroj pojedinačnih procjena svih članova povjerenstva. Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva.

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole izvješće o provedenom postupku. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole.

Predsjednik Povjerenstva

___________________________________________________________________________________________________________________

KLASA: 112-02/20-03/06
URBROJ: 2105-20-01-20-04
Oprtalj, 28. prosinca 2020. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18., 98/19 I 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, Osnovna škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica matematike (m/ž) – puno, neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19, 75/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te enevtualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom: „Za natječaj - matematika“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

  Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et chem.

______________________________________________________________________________________________________________________

KLASA: 112-02/20-03/07
URBROJ: 2105-20-01-20-04
Oprtalj, 28. prosinca 2020. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, Osnovna škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica fizike (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 8 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19, 75/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te enevtualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu nanatječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom : „Za natječaj - fizika“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

  Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et chem.

___________________________________________________________________________________________________________________________

  Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja objavljenih 15. listopada 2020. godine

Obavještavamo Vas da je dana 5. studenog 2020. godine na sjednici Školskog odbora u skladu sa čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dana suglasnost za sklapanje ugovora o radu za radna mjesta kako slijedi:

Stručni suradnik – knjižničar  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

 • Dubravka Stevanović, diplomirani knjižničar

Učiteljica hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme  (zamjena za bolovanje)

 • Ivana Pamić Nefat, prof. hrvatskog jezika i književnosti

Učitelj informatike na određeno nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi​

 • Saša Runko, magistar kineziologije

 Ravnateljica

Ljubica Puškar, mag.educ.biol. et chem.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

Na  osnovi  članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole  upućuje se:

POZIV NA USMENO TESTIRANJE

 (RAZGOVOR/INTERVJU)

Pozivaju se kandidati/kinje prijavljeni na Natječaje za radno mjesto učitelj/ice hrvatskog jezika (zamjena za bolovanje), radno mjesto učitelja/ice informatike i stručnog suradnika knjižničara/ke objavljen na web-stranici Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15. listopada 2020. godine,

na usmeno testiranje (razgovor/intervju)  koji će se održati

u petak, 30. listopada 2020. godine, s početkom u 12:15 sati

 u prostorijama Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj - Portole

KANDIDATI  KOJI  ISPUNJAVAJU  UVJETE  NATJEČAJA  BITI  ĆE  OSOBNO OBAVIJEŠTENI PUTEM  ELEKTRONIČKE  POŠTE.

Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na natječaj ne mogu pristupiti usmenom testiranju.

Ako kandidat/kinja ne pristupi usmenom testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem iskustva ili osposobljavanja), komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva ima pravo postaviti do tri pitanja iz područja propisanih čl.13 Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno ocjenom od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju

nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata koju isti dan dostavlja ravnatelju Škole.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole.

 

Predsjednik Povjerenstva

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica informatike (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 12 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19, 75/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom: „Za natječaj – informatika“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 

                                                                                                 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et chem.

 

KLASA: 112-02/20-03/05
URBROJ: 2105-20-01-20-01
Oprtalj, 15. listopada 2020. godine

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica hrvatskog jezika (m/ž) – puno, određeno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19, 75/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom: „Za natječaj – hrvatski jezik“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 

                                                                                                 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et chem.

KLASA: 112-03/20-03/09
URBROJ: 2105-20-01-20-01
Oprtalj, 15. listopada 2020. godine

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. stručni suradnik  knjižničar/ka (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19, 75/20)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • rodni list
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualnom održavanju praktične provjere.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom: „Za natječaj – knjižničar/ka“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

                                                                                                 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et chem.

KLASA: 112-02/20-03/04
URBROJ: 2105-20-01-20-01
Oprtalj, 15. listopada 2020. godine

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

KLASA: 003-10/20-01/11

URBROJ:2105-20-01-20-01

Oprtalj,1. rujna 2020. godine                                                                                       

Na temelju članaka  99. članka Statuta  Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole ravnateljica Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et chem. donosi

ODLUKU

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave  u produženom boravku objavljen dana 25. kolovoza 2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole te  mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ.biol. et chem.

______________________________________________________________________________________________________________________

OBJAVA: 25.8.2020.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), temeljem odredbi Pravilnika o radu, Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž) – puno, određeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te enevtualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom: „Za natječaj – produženi boravak“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

  Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et chem.

KLASA: 112-03/20-03/08
URBROJ: 2105-20-01-20-01
Oprtalj, 25. kolovoza 2020. godine

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

KLASA: 003-06/20-01/11

UR.BROJ: 2105-20-07-20-04

Oprtalj, 21. kolovoza 2020. godine

Na temelju čl. čl. 37. Statuta  Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor  je na 53. sjednici  održanoj dana 21. kolovoza 2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje

I.

Školski odbor daje suglasnost za zapošljavanje Monike Vižintin na radno mjesto pomoćnika u nastavi :

 • na nepuno radno vrijeme od 28 sati tjedno
 • na određeno vrijeme za školsku godinu 2020./2021.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

KLASA: 003-06/20-01/10

UR.BROJ: 2105-20-07-20-03

Oprtalj, 21. srpnja 2020. godine

Na temelju čl. 17. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole  te čl. 37. Statuta  Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor  je na 52. sjednici  održanoj dana 21. srpnja 2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje

I.

Školski odbor daje suglasnost za zapošljavanje Valentine Golubović na radno mjesto učiteljice engleskog jezika :

 • na puno radno vrijeme
 • na neodređeno vrijeme
 • uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Temeljem natječaja za radno mjesto učiteljice engleskog jezika od dana 3. srpnja 2020. godine, te čl. 17. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor odlučio je kao u izreci ove Odluke.

  Predsjednica Školskog odbora

Ivana Kmet

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

KLASA: 003-06/20-01/10

UR.BROJ: 2105-20-07-20-04

Oprtalj, 21. srpnja 2020. godine

Na temelju čl. 17. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procijeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole  te čl. 37. Statuta  Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor  je na 52. sjednici  održanoj dana 21. srpnja 2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje

I.

Školski odbor daje suglasnost za zapošljavanje Sandra Borčića na radno mjesto učitelja matematike i fizike :

 • na puno radno vrijeme
 • na određeno vrijeme do 5 mjeseci

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

 

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja matematike i natječaja za radno mjesto učitelja fizike od dana 3. srpnja 2020. godine, te čl. 17. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor odlučio je kao u izreci ove Odluke.

  Predsjednica Školskog odbora

 Ivana Kmet
________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                

KLASA:112-03/20-03/07

URBROJ:2105-20-01-20-01

DATUM: 20. srpnja 2020. godine

Objava 20. srpnja 2020. godine

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ - PORTOLE, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj, kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 

Naziv škole i sjedište

Razred 2020./2021.

Sati tjedno

Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj

6.

28

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020./2021.

 

UVJETI

 • Završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
 • Završeno osposobljavanje i stečena djelomična kvalifikacija
   

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10., 90/11., 5/12. , 86/12. 126/12 Pročišćeni tekst , 94/13, 152/14., 7/17. , 68/18, 98/19, 64/20.) i Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima ( “NN” br. 102/2018.) 

 
OPIS POSLOVA

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima te vršnjacima učenika u razreduteposlovispecifičnizafunkcioniranjepojedinihučenikailiskupineučenika.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1.  životopis

2. presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi

3. presliku domovnice

4. uvjerenje nadležnog suda da se protivpodnositeljaprijavenevodikaznenipostupakzanekoodkaznenihdjelaizčlanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja.

5. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu

6. potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

U prijavi na ovaj poziv kandidat mora navesti kontakt podatke ( adresu , e-mail adresu , telefonski broj ) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te eventualne druge praktične provjere.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na ovaj poziv pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat je dužan uz prijavu na ovaj poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatomstatusuizkojegproizlazipravoprednostiprizapošljavanjunakoje se poziva.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na ovaj poziv dostaviti dokaze iz čl. 103. st 1. navedenog zakona koji se mogupronaćinainternetskimstranicamaMinistarstvahrvatskihbranitelja. Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete ovog poziva dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na ovaj poziv daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe izbornog   postupka po pozivu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  poštom u roku petnaest (15) dana od dana objave ovog poziva namrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu OSNOVNA ŠKOLA-SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ-PORTOLE, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj-Portole s naznakom „za poziv“.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat će predočiti izvornik.

Na ovaj poziv se mogu javiti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima izbora putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji je odabrani.

Iznimno ako se na ovaj poziv prijavi kandidat ili kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

 

Ravnateljica

Ljubica Puškar, mag. educ. biol. et. chem.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Na osnovi članka 12. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole KLASA: 002-01/20-02/03, URBROJ:2105-20-07-20-01 od 17. lipnja 2020.godine, upućuje se:

 

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 

Pozivaju se kandidati/kinje koji ispunjavaju uvjete natječaja objavljenih na web-stranici Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od dana 3. srpnja 2020. godine za radna mjesta :

 Učitelj/ica engleskog jezika

 • na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjednog radnog vremena–jedan/a djelatnik/ica

Učitelj/ica matematike

• na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjednog radnog vremena–jedan/a djelatnik/ica

Učitelj/ica fizike

• na neodređeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjednog radnog vremena–jedan/a djelatnik/ica

 

na razgovor (intervju) koji će se održati

 

u ponedjeljak 20. srpnja 2020. godine,

s početkom u 8,00 sati

za kandidate za radno mjesto učitelja/ice matematike, radno mjesto učitelja/ice fizike i za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika

u prostorijama škole , Matka Laginje 25, Oprtalj 52428.

 

 Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će osobno obaviješteni putem elektroničke pošte. Kandidati/kinje su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu.

 Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu na natječaj ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

 Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom vrednuje kompetencije značajne za područje rada (temeljem iskustva ili osposobljavanja), komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva ima pravo postavljati po tri pitanja iz područja propisanih člankom 13. Pravilnika koji se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 1-5 bodova i na kraju zbrajaju. Ukupni rezultat vrednovanja razgovora (intervjua) za pojedinog kandidata je zbroj pojedinačnih procjena svih članova povjerenstva.

Povjerenstvo može zatražiti održavanje oglednog nastavnog sata koji se procjenjuje i vrednuje istim postupkom kao i razgovor (intervju). U slučaju održavanja oglednog nastavnog sata konačna rang-lista utvrđuje se na temelju ukupnog broja bodova temeljem vrednovanja razgovora (intervjua) i održanog oglednog nastavnog sata . Povjerenstvo dostavlja ravnatelju Škole izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata. Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole.

 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

KLASA: 112-03/20-03/03
URBROJ: 2105-20-01-20-01
Oprtalj, 3. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. i kem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica fizike (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 8 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

 

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te enevtualnom održavanju praktične provjere.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom : „Za natječaj –fizika“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

 

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

 

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.


Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

OBJAVA: 3. srpnja 2020. godine

___________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                            

KLASA: 112-03/20-03/02

URBROJ: 2105-20-01-20-01
Oprtalj, 3. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18., 98/19 I 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. i kem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica matematike (m/ž) – puno, neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te enevtualnom održavanju praktične provjere.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

 

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom: „Za natječaj –matematika“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

 

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

 

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.


Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

OBJAVA: 3. srpnja 2020. godine

__________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                

KLASA: 112-03/20-03/01
URBROJ: 2105-20-01-20-01
Oprtalj, 3. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. i kem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica engleskog jezika (m/ž) – puno, neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za ne nastavničke studije)
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od datuma natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te enevtualnom održavanju praktične provjere.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

 

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima moraju znati hrvatski jezik i latinično pismo u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Škole http://os-msorga-oprtalj.skole.hr/, na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj s naznakom: „Za natječaj – engleski jezik“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

 

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

 

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.


Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

OBJAVA: 3. srpnja 2020. godine

__________________________________________________________________________________________________________________:

003-10/20-01/06

URBROJ: 2105-20-01-20-01

Oprtalj, 24.3.2020. godine

Temeljem stavka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ,07/17, 68/18 i 98/19) i čl. 99. Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, ravnateljica Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem., donosi 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika KLASA:112-03/20-03/06, URBROJ:2105-20-01-20-01, na puno, neodređeno radno vrijeme, objavljen dana 11.3.2020. godine.

II.

Ova Odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje .

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag.educ.bio.i kem.

_____________________________________________________________________________________________________

VAŽNO

Temeljem upute Ministarstva znanosti i obrazovanja, u vremenu dok traje obustava izvođenja nastave ne raspisuju se natječaji za zapošljavanje novih radnika, a natječaji koji su u tijeku trebaju se poništiti.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

KLASA: 003-06/20-01/07

UR.BROJ: 2105-20-07-20-03

Oprtalj, 24.3.2020. godine

Na temelju čl. 12. st. 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole  te čl. 37. Statuta  Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor  je na 49. sjednici  održanoj 24.3.2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje

I.

Školski odbor daje suglasnost za zapošljavanje Sandra Borčića na radno mjesto učitelja matematike i fizike:

 

 • na puno radno vrijeme
 • na određeno vrijeme
 • u najduljem trajanju od 5 (pet) mjeseci

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Školskog odbora

Ivana Kmet

_________________________________________________________________________________

KLASA: 112-03/19-03/04
URBROJ: 2105-20-01-20-01
Oprtalj, 11.3.2020. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica matematike (m/ž) – puno, neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te enevtualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno, poštom na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj ili na e-mail adresu: ured@o-msorga-oprtalj.skole-hr s naznakom: „Za natječaj –matematika“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

NATJEČAJ JE OTVOREN 11.3.2020. – 18.3.2020.

 Ravnateljica:Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

__________________________________________________________________________________________________________                                                                                              

KLASA: 112-03/19-03/05
URBROJ: 2105-20-01-20-01
Oprtalj, 11.3.2020. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. i kem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica fizike (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 8 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te enevtualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno, poštom na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj ili na e-mail adresu: ured@o-msorga-oprtalj.skole-hr s naznakom: „Za natječaj –fizika“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

NATJEČAJ JE OTVOREN 11.3.2020. - 18.3.2020.

   Ravnateljica:Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

KLASA: 112-03/20-03/06
URBROJ: 2105-20-01-20-01
Oprtalj, 11.3.2020. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/18), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. i kem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica engleskog jezika (m/ž) – puno, neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18 i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te enevtualnom održavanju praktične provjere.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno, poštom na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj ili na e-mail adresu: ured@o-msorga-oprtalj.skole-hr s naznakom: „Za natječaj –engleski jezik“.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

NATJEČAJ JE OTVOREN 11.3.2020. - 18.3.2020.

  Ravnateljica:Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

_______________________________________________________________________________________________________

Na temelju čl. 12. st. 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole  te čl. 37. Statuta  Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor  je na sjednici  održanoj 13. ožujka 2020. godine donio sljedeću

ODLUKU

o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje

I.

Školski odbor daje suglasnost za zapošljavanje Maje Markežić na radno mjesto pomoćnika u nastavi:

 • na nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno
 • na određeno vrijeme (do 26. lipnja 2020. godine)

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

   Predsjednica Školskog odbora        Ivana Kmet                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

_______________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                   

                                                                                                                                   

KLASA:112-03/20-03/03

URBROJ:2105-20-01-20-01

DATUM: 26.2.2020. godine

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ - PORTOLE, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj, kao partner u projektu raspisuje

POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 

Naziv škole i sjedište

Razred 2019./2020.

Sati tjedno

Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj

5.

25

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od siječnja 2020. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 4.3.2020. godine dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

Ravnateljica

Ljubica Puškar, mag.educ. bio. i kem.

 

 

Na temelju čl. 12. st. 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole  te čl. 37. Statuta  Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor  je na sjednici  održanoj 31. siječnja 2020. godine donio sljedeću

ODLUKU o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje

I.

Školski odbor daje suglasnost za zapošljavanje Lucijane Bilušić na radno mjesto pomoćnika u nastavi:

-  na nepuno radno vrijeme

-na određeno vrijeme(do 26. lipnja 2020. godine)

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Školskog odbora Ivana Kmet

                                                                                                                                                                                                                                   

KLASA:112-03/20-03/02

URBROJ:2105-20-01-20-01

DATUM: 09.01.2020.

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ - PORTOLE, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj, kao partner u projektu raspisuje

POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 

Naziv škole i sjedište

Razred 2018/19

Sati tjedno

Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj

5.

23

 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od siječnja 2020. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 16.01.2020. godine dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

 

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

Ravnateljica

Ljubica Puškar, mag.educ. bio. i kem.

 

KLASA: 003-06/19-01/15

UR.BROJ: 2105-20-07-19-07

Oprtalj, 20.12.2019.

Na temelju čl. 12. st. 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole  te čl. 37. Statuta  Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor  je na 41. sjednici  održanoj 20.12.2019. godine donio sljedeću

ODLUKU

o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje

I.

Školski odbor daje suglasnost za zapošljavanje Klaudie Stojnić na radno mjesto tajnice:

 • na puno radno vrijeme
 • na određeno vrijeme (do povratka mijenjane djelatnice Elizabete Zubak)

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Temeljem natječaja za radno mjesto tajnika/ice, od dana 09.12.2019. godine, te čl. 12. st. 1.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor odlučio je kao u izreci ove Odluke.

   Predsjednica Školskog odbora                                                                                                                                                                                                       Ivana Kmet

 

 

KLASA: 112-02/19-03/17
URBROJ: 2105-20-01-19-01
Oprtalj, 09.12.2019.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. , 68/18. i 98/19.), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. Tajnik (m/ž) – puno, određeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti:

 1. sveučilišni diplomski studij pravne struke
 2. specijalistički stručni studij javne uprave
 3. preddiplomski stručni studij upravne struke – ako se na natječaj ne javi osoba koja zadovoljava uvjete iz točke 1. i 2.
 4. ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontak podatke (adresu, e-mail, telefonski broj) gdje će mu biti dostavljena/saopćena obavijest o datumu i vremenu predviđenom za razgovor (intervju) te enevtualnom održavanju praktične provjere.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom koje može zatražiti i održavanje praktične provjere.

 

Kandidat koji nije pristupio intervjuu ne smatra se kandidatom.

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno, poštom na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj ili na e-mail adresu: ured@o-msorga-oprtalj.skole-hr s naznakom: „Za natječaj - tajnik“.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

 

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima putem mrežnih stranica Škole na način da se objavi popis imena i prezimena kandidata koji su odabrani.

 

Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se prizivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.


Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 

 

NATJEČAJ JE OTVOREN 09.12.2019. – 16.12.2019.

Ravnateljica:Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

 

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), ravnateljica Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole,  Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem. donosi:

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto učitelja/ice kemije

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice kemije (m/ž) – nepuno, određeno vrijeme – 8 sati tjedno, objavljenog 25. studenog 2019. godine na oglasnoj ploči, web stranici Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

Ova odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči, mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.

Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ravnateljica: Ljubica Puškar, mag.educ.bio. i kem.

KLASA: 112-02/19-03/16

URBROJ: 2105-20-01-19-01

Oprtalj, 5.12.2019. godine

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica kemije (m/ž) – nepuno, određeno radno vrijeme – 8 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Ugovor o radu se sklapa uz obvezni probni rad.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom poštom na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj i na e-mail adresu: ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr  s naznakom: „Za natječaj – kemija“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

NATJEČAJ JE OTVOREN 25.11.2019. – 02.12.2019.

                                                                                                                               Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. et  chem.

KLASA: 112-02/19-03/15
URBROJ: 2105-20-01-19-01
Oprtalj, 25.11.2019.

 

 

Na temelju čl. 12. st. 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole  te čl. 37. Statuta  Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor  je na 40. sjednici  održanoj 15.11.2019. godine donio sljedeću

ODLUKU

o prethodnoj suglasnosti za zapošljavanje

I.

Školski odbor daje suglasnost za zapošljavanje Iliriane Pantine na radno mjesto učiteljice engleskog jezika:

 

 • na puno radno vrijeme
 • na određeno vrijeme (do povratka mijenjane djelatnice Sanje Simić na radno mjesto)
 • u najduljem trajanju od 5 (pet) mjeseci

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Temeljem natječaja za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika, od dana 05.11.2019. godine, te čl. 12. st. 1.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Školski odbor odlučio je kao u izreci ove Odluke.

 Predsjednica Školskog odbora   Ivana Kmet        

KLASA: 003-06/19-01/14

 UR.BROJ: 2105-20-07-19-03

Oprtalj, 15.11.2019.

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica engleskog jezika (m/ž) – puno, određeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Ugovor o radu se sklapa uz obvezni probni rad.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

 

 

 

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučenom poštom na adresu Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj i na e-mail adresu: ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr  s naznakom: „Za natječaj – engleski jezik“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 

 

NATJEČAJ JE OTVOREN 05.11.2019. – 12.11.2019.

 

 

                                                                                                                                                                       Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. et  chem.

 

KLASA: 112-02/19-03/14
URBROJ: 2105-20-01-19-01
Oprtalj, 05.11.2019.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica fizike (m/ž) – nepuno, neodređeno radno vrijeme – 8 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Ugovor o radu se sklapa uz obvezni probni rad.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

 

 

 

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na e-mail adresu: ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr  s naznakom: „Za natječaj - fizika“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 

 

NATJEČAJ JE OTVOREN 09.10.2019. – 16.10.2019.

 

 

                                                                                                 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

 

KLASA: 112-02/19-03/13
URBROJ: 2105-20-01-19-01
Oprtalj, 09.10.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. učitelj/ica matematike (m/ž) – puno, neodređeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Ugovor o radu se sklapa uz obvezni probni rad.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

 

 

 

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na e-mail adresu: ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr  s naznakom: „Za natječaj - matematika“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 

 

NATJEČAJ JE OTVOREN 09.10.2019. – 16.10.2019.

 

 

                                                                                                 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

 

KLASA: 112-02/19-03/12
URBROJ: 2105-20-01-19-01
Oprtalj, 09.10.2019.

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. et chem.,  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. Učitelj/ica razredne nastave (m/ž) – puno, određeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br.: 06/19)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Ugovor o radu se sklapa uz obvezni probni rad.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

 

 

 

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na e-mail adresu: ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr s naznakom: „Za natječaj – razredna nastava“.

 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 

 

 

NATJEČAJ JE OTVOREN 09.10.2019. – 16.10.2019.

 

                                                                                                 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

 

 

Klasa: 112-02/19-03/10

Urbroj: 2105-20-01-19-01

Oprtalj, 09.10.2019.

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. Tajnik (m/ž) – puno, određeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti:

 1. sveučilišni diplomski studij pravne struke
 2. specijalistički stručni studij javne uprave
 3. preddiplomski stručni studij upravne struke – ako se na natječaj ne javi osoba koja zadovoljava uvjete iz točke 1. i 2.
 4. ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

 

 

 

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na e-mail adresu: ured@o-msorga-oprtalj.skole.hr s naznakom: „Za natječaj - tajnik“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 

 

NATJEČAJ JE OTVOREN 09.10.2019. – 16.10.2019.

 

 

                                                                                                 Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

 

KLASA: 112-02/19-03/11
URBROJ: 2105-20-01-19-01
Oprtalj, 09.10.2019.

 

 

 

 

 

_

__________________________________________________________________________________________________________________________

KLASA:112-02/19-03/09

URBROJ:2105-20-01-19-01

DATUM: 29.07.2018.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE MILANA ŠORGA OPRTALJ - PORTOLE, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj, kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

 

za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 1

 • Mjesto rada: 

Naziv škole i sjedište

Razred 2019/20

Sati tjedno

Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj

5.

32

 

 • Vrsta ugovora:

ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020.

 

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno- obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/ nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od 09. rujna 2019. godine do lipnja 2020. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseci,
 • ukoliko ju posjeduje, potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 12.08.2019.  i dostavljaju se na adresu Škole.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Ljubica Puškar, mag.educ. bio. i kem.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole  raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku (m/ž) – puno, određeno radno vrijeme – 40 sati tjedno

Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („NN“ br.: 47/96., 56/01).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Ugovor o radu se sklapa uz obvezni probni rad.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

 

 

 

 

 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Osnovna škola-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj, s naznakom: „Za natječaj“ ili mailom: ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr

 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

Rok za podnošenje prijave je četrnaest (14) dana od dana objave natječaja.

 

NATJEČAJ JE OTVOREN 29.07.2019. – 12.08.2019.

 

                                                                                                                                                                          Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

 

 

Klasa: 112-02/19-03/09

Urbroj: 2105-20-01-19-01

Oprtalj, 29.07.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________
KLASA: 003-06/19-01/09

UR.BROJ: 2105-20-07-19-05

Oprtalj, 28. lipnja  2019.

 

 

 

Na temelju čl. 37. Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole i čl. 12. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Školski odbor  je na 35. sjednici  održanoj 28.06.2019. godine, donio sljedeću

 

 

 

ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 

I.

Školski odbor daje suglasnost za zapošljavanje Morane Odicki na radno mjesto tajnice:

 

 • na puno radno vrijeme
 • na određeno vrijeme (do povratka djelatnice Elizabete Zubak s bolovanja)

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Obrazloženje

 

Na natječaj za radno mjesto tajnika/tajnice, od dana 12.06.2019. godine, javila su se dva kandidata, a temeljem čl. 105. st. 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/1768/18) daje se suglasnost za zapošljavanje kandidatkinje Morane Odicki na radno mjesto tajnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora :

  Ivana Kmet

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), čl. 7. Pravilnika o radu te čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škola - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole  raspisuje:

 

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

 1. Tajnik (m/ž) – puno, određeno radno vrijeme

Uvjeti:

 1. sveučilišni diplomski studij pravne struke
 2. specijalistički stručni studij javne uprave
 3. preddiplomski stručni studij upravne struke – ako se na natječaj ne javi osoba koja zadovoljava uvjete iz točke 1. i 2.
 4. ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • presliku domovnice
 • presliku rodnog lista
 • elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnopravnom statusu
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.103. st.1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva branitelja. Poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmotriti.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno na adresu: Osnovna škola-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj, s naznakom: „Za natječaj“.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Napomena: nije potrebno dostavljati originale isprava niti ovjerene preslike. Kandidat koji bude izabran dužan je prilikom sklapanja ugovora o radu donijeti izvornike traženih dokumenata.

 

 

NATJEČAJ JE OTVOREN 12.06.2019. – 21.06.2019.

 

 

                                                                                                                                                                       Ravnateljica:

Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem.

 

KLASA: 112-02/19-03/07
URBROJ: 2105-20-01-19-01
Oprtalj, 12.06.2019.

 

 

 

 

 

e-Dnevnik

 
ONLINE KATALOG

 
Općina Oprtalj

 
Vremenska prognoza
Weather by Freemeteo.com
 
Istarska županija

 
Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

 
Korisni linkovi 
Oglasna ploča
 
Arhiva dokumenata
 
Škola za život

 
Raspored sati

Priloženi dokumenti:
RASPORED SATI 2019.-2020..docx

 
Informacije za roditelje

OBAVIJEST RODITELJIMA

 

 
Kako do nas?

 
Web mail

 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Osnovna škola-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj- Portole / M. Laginje 25, HR-52428 Oprtalj / os-msorga-oprtalj.skole.hr / ured@os-msorga-oprtalj.skole.hr
preskoči na navigaciju